* * * * *
                         

            දිඹුල් මලියෙ කිරාගෙ අඹු
         
               ඉඹුල් මලිට ඇන්න ටොක්ක
         
           බුබුල් නැගුනි ඉස හැමතැන

 
ඇඹුල් දෙහි ලෙසේ 

   
                                                        

                                                       

                                                        


                                                                    freedom  software  2010